Veiledning

Denne tjenesten gir deg muligheten til å se på og laste opp data fra visuelle undersøkelser av havbunnen gjennomført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs.

Kontaktperson: Mathilde Juel Lind

Hva vil du gjøre?

Se på Kartdata

Her kan du se data fra visuelle undersøkelser av havbunnen fra petroleumsvirksomhet til havs. Dette er hovedsakelig data som er samlet inn i forbindelse med lovpålagte visuelle miljøundersøkelser. Hensikten med visuelle undersøkelser i forbindelse med petroleumsaktivitet er å kartlegge tilstedeværelse og omfang av arter og naturtyper som er på norsk rødliste (Artsdatabanken 2018) eller på OSPARs liste over truede og/eller minkende habitat (OSPAR, reference number: 2008).

Data som vises i kartløsningen gir en oversikt over områder det har vært gjennomført visuelle undersøkelser, stedfestede bilder, rapporter fra undersøkelsene, registrerte korallforekomster og svampforekomster. Foreløpig er det hovedsakelig data fra 2010 til 2016. Vi jobber med å tilgjengeliggjøre nyere undersøkelser. Hva som skal kartlegges og klassifiseres og hvordan det skal rapporteres er beskrevet i retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs M-300 kapittel 5.

Laste opp data

Data fra visuelle undersøkelser skal lastes opp via dette nettstedet i henhold til spesifisert datamodell. Veileder for innlevering av data fra visuelle undersøkelser finner du her:

Lenke til zipfil med metadata, datamodell-fil i xml-format, og template i geopackage-format:

Data som følger spesifisert datamodell vil vises under kartdata når data er lastet opp og godkjent.

Nedlasting av data

Mer informasjon om datasettet "visuelle undersøkelser petroleum" og informasjon om muligheter for nedlasting av data kan du lese mer om i Miljødirektoratets kartkatalog.